Usługi

WSPARCIE W STRATEGII RYNKOWEJ, SPRZEDAŻ I MARKETING

  Doskonalimy funkcje sprzedaży i marketingu na poziomie strategi i działań operacyjnych. Dla nas liczą się przede wszystkim Twoje wyniki!
  Nasze usługi obejmują:

 • Doradztwo strategiczne w zakresie organizacji sprzedaży i marketingu
 • Budowanie i doskonalenie zespołów sprzedażowych, wdrażanie systemów motywacyjnych, rozwój kompetencji
 • Optymalizację portfolio produktów, strumieni przychodów, badanie potencjału produktów oraz segmentację rynku
 • Wsparcie w obszarze merchandisingu
 • Rekrutację najlepszych ludzi do sprzedaży
 • Optymalizację procesów sprzedażowych poprzez integrację kanałów sprzedaży
 • Wsparcie liderów sprzedaży
 • Wdrażanie efektywnej współpracy obszaru sprzedaży z obszarem marketingu
Zobacz więcej
ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI PRODUKCJI

  Wspieramy firmy produkcyjne zarówno w doskonaleniu procesów wytwarzania, jak i rozwiązywaniu konkretnych problemów w obszarach produkcji. Wyróżnia nas szerokie, indywidualne podejście do wyzwań Klienta oraz możliwość kreowania rozwiązań na bazie licznych dostępnych nam metod i narzędzi. Wdrażając zmiany w obszarze produkcji, kładziemy duży nacisk na pracę z czynnikiem ludzkim.
  Nasze usługi obejmują:

 • Optymalizację procesów produkcji, analizy potencjału wytwórczego oraz badanie organizacji obszaru wytwarzania
 • Doradztwo strategiczne, rekomendacje usprawnień, projektowanie i wdrażanie zmian
 • Wdrażanie pożądanych metod optymalizacji - w zakresie Lean / Six Sigma oraz QRM
 • Wszechstronne wsparcie przy organizacji i wdrożeniu programu TPM lub wybranych elementów TPM
 • Eliminację / ograniczenie źródeł marnotrawstwa w obszarze wytwarzania i logistyki, optymalizację wykorzystania dostępnych zasobów (materiały, maszyny, czas, praca)
 • Optymalizację przestrzeni magazynowej i procesów logistyki
 • Wdrożenie standardów i metod zarządzania wiedzą w obszarze produkcji
 • Wszechstronne doskonalenie organizacji z naciskiem na wdrażanie standardów jakości, innowacji, wiedzy oraz skracanie cyklów produkcji
 • Skracanie lead time
Zobacz więcej
ROZWÓJ LUDZI

  Powodzenie organizacji - wyniki, ich siła i konkurencyjność - zależą przede wszystkim od ludzi. Pamiętamy o tym, pomagając firmom zarówno w ważnych i przełomowych dla nich momentach, jak również na etapach rozwoju i doskonalenia biznesu.
  Współpracujemy z zarządami, menedżerami pionów biznesowych oraz szefami HR na kilku kluczowych płaszczyznach, związanych z zarządzaniem ludźmi, ich rozwojem i przysposabianiem do efektywnej pracy.
  Nasze usługi obejmują:

 • Doskonalenie kadr menedżerskich oraz liderów, budowanie i rozwój kompetencji przywódczych i zarządczych
 • Wsparcie na poziomie strategii rozwoju kadr - analizy i audyt: kompetencji, modelów kompetencji, systemów ocen; projektowanie i wdrażanie zmian w obszarze HRM
 • Projektowanie, wdrażanie oraz wspieranie w zarządzaniu zmianą (wdrażanie strategicznych zmian w organizacji)
 • Poprawa efektywności pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, rozwój kompetencji w obszarach motywowania, zarządzania czasem, komunikacji
 • Wsparcie w budowaniu i rozwoju efektywnych zespołów
 • Opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych Akademii Menedżerskich, programów rozwoju oraz programów szkoleniowych
 • Transfer wiedzy i rozwój „twardych” umiejętności w obszarach sprzedaży, produkcji oraz organizacji procesów biznesowych
 • Wsparcie liderów poprzez metody rozwoju osobistego, warsztaty strategiczne, coaching i konsultacje
 • Projektowanie aplikacji i narzędzi on-line dla wsparcia funkcji HR po stronie Klienta
Zobacz więcej
DOSKONALENIE USŁUG I PROCESÓW BIZNESOWYCH

  Doskonalimy organizacje usługowe poprzez zwiększanie Produktywności
  i Pozytywności.
  Działamy w oparciu o wypracowane know-how oraz sprawdzone w praktyce metody i narzędzia. Projekty zrealizowane w tym obszarze cechuje wysoki zwrot z inwestycji (ROI) na poziomie kilkuset procent.
  Nasze usługi obejmują:

 • Analizę potencjału organizacji, audyt procesów i zasobów, identyfikację obszarów usprawnień
 • Doradztwo w zakresie rozwoju / zmiany kultury organizacyjnej, projektowanie i wdrażanie programów zmiany
 • Optymalizację procesów biznesowych i usługowych (BPM), zwiększanie efektywności przy zachowaniu stałego poziomu zatrudnienia
 • Podnoszenie Produktywności - koncentracja na twardych wynikach
 • Podnoszenie Pozytywności - koncentracja na metodach pracy, standardach, stylach zarządzania, budowaniu wartości i dobrej atmosfery w miejscu pracy
 • Mierzenie efektywności, wdrażanie miar oraz systemów motywacyjnych opartych na pomiarze produktywności
 • Wdrażanie standardów Lean Management / Six Sigma oraz Performance Management w kulturze organizacji
 • Wsparcie zarządów i menedżerów w zarządzaniu i rozwoju organizacji z wykorzystaniem różnych metod
Zobacz więcej

Sytuacje Klientów, w których najczęściej pomagamy:

Zazwyczaj działamy w jednym z dwóch scenariuszy:
albo odpowiamy na konkretny problem biznesowy / organizacyjny,
albo wspieramy w wyzwaniach skoncentrowanych na rozwoju,
budowaniu i umacnianiu organizacji.

Przykładowe problemy biznesowe, które rozwiązujemy:

 • Spada sprzedaż, pogarsza się rentowność sprzedaży produktów
 • Rosną koszty produkcji, w procesach narasta marnotrawstwo
 • Czas dostarczania produktów i usług nie jest konkurencyjny
 • Organizacja traci pozycję rynkową
 • Niebory kompetencji kadr obniżają efektywność, utrudniają skuteczne zarządzanie itp.
 • Przedsiębiorstwo cierpi z powodu niewłaściwej kultury organizacyjnej
 • Chaos w organizacji obniża efektywność, pogarsza się atmosfera pracy
 • Organizacja planuje strategiczną zmianę (np. fuzja, reorganizacja, redukcje, wdrożenie nowych systemów i standardów pracy)

i wiele innych...

Przykładowe wyzwania, na które chętnie odpowiadamy:

 • Zoptymalizować asortyment oraz uspójnić działania w różnych kanałach sprzedaży
 • Poprawić efektywność produkcji, kontynuować redukcję strat, przyspieszyć procesy
 • Skrócić czas dostarczania produktów i usług, w celu umocnienia pozycji firmy wobec jej konkurentów
 • W sposób ciągły, efektywnie i optymalnie doskonalić i rozwijać kompetencje menedżerów i pracowników operacyjnych w ustalonych, przemyślanych kierunkach
 • Wykonać audyt kultury organizacyjnej dla rekomendacji właściwych działań, dalszego rozwoju zarządu i kluczowych pracowników
 • Udoskonalić wewnętrzne procesy biznesowe
 • Zniwelować ryzyko związane z przeprowadzeniem w firmie zmiany

i wiele innych...

SPRAWDŹ NASZE DOŚWIADCZENIE:

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background