Etapy budowania Pozytywności: Zrozumienie->Włączenie->Zaangażowanie->Przywództwo

Pozytywność budujemy, najpierw poprzez zrozumienie potencjału poprawy efektywności, podejścia do budowania kultury ciągłego doskonalenia, metod i narzędzi pracy. Środkiem do tego są szkolenia, symulacja i praktyczne warsztaty ukierunkowane na wspólną wizję i wspólne cele.

Następnie bardzo szybko następuje włączenie pracowników we współtworzenie usprawnień. Gdy pracownicy widzą, co mogą zmienić i są odpowiednio zaproszeni do zmiany – włączają się w proponowanie usprawnień oraz ich wdrożenie.

Po tym, jak pracownicy doświadczą pozytywnych efektów i ponownie, już samodzielnie, wdrożą kolejne zmiany, powstaje zaangażowanie. Jeśli jest ono podtrzymywane poprzez pozytywne nawyki organizacyjne, takie jak: spotkania dotyczące przeglądu wyników, cykliczne wdrażanie usprawnień, rozwój nowych umiejętności, Zaangażowanie przyczynia się do budowania trwałej kultury ciągłego doskonalenia.

Po jakimś czasie utrwala się postawa przewodzenia tj. postawa skutecznego zarządzania zmianą, nadawania nowych kierunków organizacji, inspirowania innych do działania, postawa elastyczności w działaniu oraz w dostosowywaniu się do zmian. Istotą postawy przewodzenia jest wprowadzanie w codzienność dobrych praktyk i nawyków, które kształtują odpowiednie środowisko pracy. Kluczowe osoby w organizacji są wyposażone w odpowiednie narzędzia, kompetencje i wiedzę niezbędne do samodzielnego utrzymywania kultury ciągłego doskonalenia i stabilnego wzrostu organizacji. Te osoby w organizacji pełnią funkcję Liderów Zmiany. 

Budowanie Pozytywności zaczyna się od zaangażowania wyższego kierownictwa organizacji, wybranych kluczowych menedżerów, których energia i wspólna wizja oraz zaangażowanie w zmianę staje się inspiracją i wytyczną dla pozostałych kierowników i pracowników. Dlatego też dobrym punktem wyjścia w tym kierunku są Warsztaty Strategiczne. 

 

Etapy budowania Produktywności: Przejrzystość ->Usprawnienia ->Przepływ ->Standaryzacja

Przejrzystość to rzetelny obraz rzeczywistości w postaci danych pokazujących ile czasu jest poświęcanego przez pracowników na realizację zadań, które są wartością dodaną, a ile czasu zajmują pozostałe czynności. Dane zbierane na tym etapie pozwalają na jednoznaczne wskazanie głównych strat i problemów w organizacji oraz wymiernych korzyści z ich eliminacji. Wykorzystujemy dane z systemów transakcyjnych naszych klientów lub proponujemy nasze narzędzie HarmoDesk.

Pierwszym etapem budowania przejrzystości jest analiza, która zwykle rozpoczyna proces wdrażania zmian i stanowi podstawę do zaplanowania całego procesu i wyboru optymalnych narzędzi.

Naturalną konsekwencją przejrzystości jest energia do wdrażania usprawnień, eliminacji marnotrawstwa, rozwiązywania problemów. Na tym etapie wprowadzamy ustrukturyzowane podejścia do usprawnień, które pozwala na zarządzanie procesem oraz budowanie wewnętrznych zasobów wiedzy dotyczącej optymalizacji.

Stopniowo zwiększamy przepływ, doprowadzając do niezakłóconego i stabilnego dostarczania oczekiwanych przez klienta efektów w ramach SLA (Service Level Agreement).

Identyfikujemy najlepsze praktyki wykonywania poszczególnych zadań, doprowadzamy do ich standaryzacji. Tworzymy proste, wizualne instrukcje oraz uczmy kierowników, jak powinni wdrażać i wspierać swoich pracowników w wykonywaniu codziennych zadań. Dzięki temu wzrasta elastyczność organizacji do realizacji nowych zadań.

 

Etapy budowania Satysfakcji Klientów: Dane Klienta->Zarządzanie Klientem->Optyka Klienta

Pozytywność i Produktywność jest po to, by uzyskać Satysfakcję klientów, budującą ich lojalność i zadowolenie. Podstawą do tego jest zbudowanie trwałego nastawienia pracowników na patrzenie na wszystkie zadania i kontakty z klientem z jego perspektywy, w Optyce Klienta. Oznacza to zbieranie odpowiednich danych pokazujących jakie zadania dodają wartość z perspektywy Klienta i jednocześnie wizualizację kluczowych miar z perspektywy Klientów. Umożliwia to skuteczne zarządzanie relacjami z Klientem tak, by w pełni dopasować usługi i serwis do Jego potrzeb. Jednocześnie stabilny i efektywny proces pozwala uwolnić czas i energię na wdrożenie dodatkowych usług dla Klienta, dodających wartość na bazie już świadczonych usług i relacji z Klientem. Przekłada to się wprost na dodatkowe przychody oraz daje możliwość do dalszego wzrostu satysfakcji Klienta.

 

Co dla Ciebie jest obecnie priorytetem – Pozytywność czy Produktywność?

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

Krzysztof Pimpicki

WSPÓŁZAŁOŻYCIEL I WSPÓŁWŁAŚCICIEL 4RESULTS

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt