Jedną z kluczowych funkcji zarządzania ludźmi w organizacji jest umiejętność budowania zespołów i zarządzania nimi w celu wypracowania określonych rezultatów.

 

W zakresie pracy z zespołami, 4Results oferuje pomoc w kilku aspektach:

 • Wzmacnianie kompetencji przywódczych niezbędnych do efektywnego budowania i zarządzania zespołami. Najczęściej wspieramy zarządy oraz liderów poprzez dedykowane programy rozwojowe oraz wykorzystanie sprawdzonych w praktyce narzędzi i metod. Działamy na każdym etapie budowania i rozwoju kompetencji przywódczych w zespołach.

 • Pomoc w osiągnięciu zaplanowanego rezultatu. Nasza rola często sprowadza się do doprecyzowania celów zespołowych oraz udzielenia takiego wsparcia, by zespół zrealizował postawione przed nim zadania.

 • Interwencje – udzielane w różnych sytuacjach, np. konieczności skutecznej odpowiedzi na nowe wyzwania, chęci poprawy funkcjonowania grupy (np. wzrost pozytywności lub produktywności), potrzeby zniwelowania trudności
  i barier we współpracy, rozwiązania konfliktów: w grupie, na linii zespół – przełożony lub między zespołami.

 

Sytuacje, kiedy najczęściej pomagamy zespołom:

 • reakcja na sytuacje kryzysowe w organizacjach – tarcia i napięcia w zespole, nieporozumienia, odczuwalna niska efektywność itd.,

 • trudny cel postawiony przed zespołem – świadomość, że bez odpowiedniej współpracy, zespół nie da sobie z nim rady,

 • słaba współpraca między wyodrębnionymi działami, pionami, silosami w organizacji, potrzeba integracji
  w zespole
  ,

 • zespoły stoją w obliczu istotnej zmiany,

 • potrzebna jest diagnoza zespołu i oszacowanie potencjału zespołu,
 • otwarte konflikty,

 • restrukturyzacja, fuzje, przejęcia,

 • przeprowadzenie sukcesji,

 • inne sytuacje, które obniżają morale pracowników.

Team Coaching

4Results jest najprawdopodobniej tą firmą doradczą, w której występuje najwyższy wskaźnik obecności coachów na metr kwadratowy. Posiadamy m.in. prestiżowe certyfikaty TeamCoaching International, na koncie zrealizowanych projektów tysiące godzin coachingu. Nasi Klienci podkreślają, że 4Results to praktycy zarządzania – ludzie, którzy rozumieją biznes.

 • Tłumaczymy cele biznesowe na cele rozwojowe
  Obecnie jednym z największych wyzwań HR jest budowanie partnerstwa z zarządem i liderami biznesu w organizacji. HR Biznes Partner wie, że rozwój ludzi służy konkretnym celom. Biznes z kolei koncentruje się na wynikach i twardych rezultatach – a nie na rozwoju pracowników. W konsekwencji, w organizacjach plany rozwojowe często nie są spójne z rzeczywistymi potrzebami biznesu. Firmom potrzebny jest więc rodzaj translatora – interfejsu – który połączy oczekiwania menedżerów ze strategią rozwoju ludzi na wszystkich poziomach organizacji, od zarządu po pracowników operacyjnych. 4Results pełni taką właśnie rolę w wielu projektach wdrożeniowych!
 • Wspieramy zarządzanie talentami
  Organizacje zainteresowane wdrażaniem zarządzania talentami, mogą wykorzystać nasze dedykowane programy rozwoju talentów. Wspieramy organizacje na kilku płaszczyznach:
  • doprecyzowania oczekiwań względem budowania modelu zarządzania talentami,
  • doprecyzowania kryterium podziału i wyodrębnienia poszczególnych talentów optymalnie dla danej kultury organizacyjnej,
  • diagnozowania rzeczywistych talentów w firmie,
  • opracowanie programów rozwoju talentów,
  • wdrażanie programów rozwoju talentów.
 • Walczymy o więcej, niż dają szkolenia!
  Zależy nam, by w projektach rozwojowych wnosić jak najwięcej wartości dodanej. Walczymy o kilka zasadniczych spraw:
  • trwałe rezultaty (zmianę nawyków, postaw, wydobycie potencjału, uruchomienie zmian),
  • rzeczywisty wpływ ludzi na postawione cele biznesowe,
  • rozwój świadomy, w oczekiwanych kierunkach,
  • rzeczywiste uzyskanie przez firmę rezultatu w wyniku pożądanych działań ludzi – liderów, zespołów, pracowników,
  • optymalizację budżetów rozwojowych (inwestycja optymalna, która przynosi cel).

W projektach preferujemy metodę 70/20/10. Wiemy, że szkolenia i wiedza mają 10 proc. przełożenie na rezultaty, kolejne 20 proc. to możliwość współpracy z innymi . 70 proc. zależy od osobistych doświadczeń i praktyki. Dlatego zamiast samych szkoleń proponujemy inne metody, dzięki którym uczestnicy programów doskonalą się w działaniu, często „na żywym organizmie”, realizując rzeczywisty cel i wypełniając codzienne obowiązki. Innymi słowy – wdrażamy proces rozwojowy opierając go na prawdziwej pracy.

 

Zajmujemy się kolorami osobowości, ponieważ i biznes i ludzie czerpią z tego konkretne korzyści

W pracy z zespołami bazujemy na Modelu Kolorów C.G. Junga, stosując bardzo skuteczne narzędzia diagnostyczne (Insights Discovery, Extended Disc). W wielu wdrożonych projektach potwierdziliśmy zarówno ich skuteczność, jak i możliwości praktycznego zastosowania właśnie w pracy zespołowej.

Główne wartości modelu to udoskonalenie komunikacji, eliminacja napięć, otwarcie na współpracę, przełożenie w komunikacji środka ciężkości z osoby na problemy i cele. W diagnozie istotne jest, że jest ona zawsze pozytywna – osoby nie czują się oceniane, lecz inspirowane do rozwoju i współpracy z drugim człowiekiem. Dzięki niej ludzie lepiej dostrzegają i akceptują różnice między sobą.

Wartością projektów 4Results jest to, że uczestnicy naszych programów otrzymują praktyczne i skuteczne narzędzia wspierające pracę w zespole. Nazywamy to „instrukcją obsługi człowieka”. Co ważne, narzędzia te pomagają nie tylko w pracy zespołowej, ale także w komunikacji i relacjach z ludźmi w ogóle. Szczególnie pomocne mogą być w procesach sprzedażowych (obsługa, negocjacje, budowanie relacji).

Gotowe programy

W programach rozwojowych często sięgamy po sprawdzone rozwiązania, które funkcjonują również jako niezależne produkty. Prowadzimy także szkolenia dla zespołów:

 • „Kolory osobowości”
  1-dniowy program przygotowujący do efektywnego zarządzania ludźmi i współpracy w oparciu o umiejętność rozpoznawania i rozumienie różnorodności osobowości w zespole. Program bazuje na badaniu i wykorzystaniu w zarządzaniu stylów zachowań C.G. Junga. Obejmuje diagnozę tzw. preferencji jungowskich Insights Discovery, Extended Disc. Program skierowany jest do zespołów, którym zależy na poprawie jakości współpracy oraz odkryciu czynników motywujących ludzi do działania. Jest znakomitą okazją do lepszego poznania współpracowników i integracji oraz rozpoznania indywidualnych mocnych stron i obszarów do rozwoju osobistego.
 • Budowanie zespołu – fundament
  obejmuje 2-dniowy program oraz diagnozę preferencji jungowskich Insights Discovery, Extended Disc. Program służy wzmocnieniu zespołów, które mają potrzebę współpracy dla wspólnych celów. Uczestnicy doskonalą umiejętności rozpoznawania kolorów osobowości (Model Kolorów C.G. Junga) oraz poznają techniki efektywnej współpracy i komunikacji w odniesieniu do kolorów. Program doskonale wskazuje obszary dalszego doskonalenia zarówno dla zespołu, jak i każdej z osób.
 • Zarządzanie zespołem
  2-dniowe warsztaty dla liderów z wykorzystaniem skutecznych i sprawdzonych w praktyce narzędzi efektywnego zarządzania zespołem (w tym Model Lencioniego, Model Team Diagnostic Assessment, narzędzie „Dream Team”). To okazja do zdobycia cennego doświadczenia, na bazie którego menedżer kształtuje postawy i umiejętności potrzebne do skutecznego budowania zespołów.
 • Team Diagnostic Assessment
  (na prawach Team Coaching International) – obejmuje badanie i warsztat team coachingowy. Jego celem jest szczegółowa diagnoza zespołu przeprowadzona w oparciu o jedno z wiodących na świecie narzędzi diagnozowania oraz wypracowanie optymalnych ścieżek rozwoju dla zespołu.

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

Ewa Błaszczak

Partner Zarządzający

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt